SolPlus Verklaring gegevensbescherming

Deze Verklaring gegevensbescherming heeft als doel uit te leggen hoe wij, AISWEI B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam, Nederland (data.protection@solplanet.net) (“wij” of “ons” of “Solplanet”) uw persoonlijke gegevens zullen verzamelen, gebruiken, opslaan of op andere verstrekte wijze zullen verwerken (gezamenlijk aangeduid als “verwerken”) wanneer u onze websites bezoekt onder www.solplanet.net en www.solplus.net en onze producten of diensten gebruikt, waaronder maar niet beperkt tot Solplanet Cloud voor bedrijven (pro-cloud.solplanet.net) en onze mobiele applicatie “Solplanet” en het SolPlus-programma (gezamenlijk aangeduid als “producten” of “diensten”).

Deze Verklaring gegevensbescherming is niet alleen van toepassing op onze klanten, maar ook op onze andere zakelijke partners en op bezoekers van onze website.

Indien nodig en wanneer wettelijk vereist, zullen we u ook afzonderlijk informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in andere contexten indien dit nog niet is gedaan in deze Verklaring gegevensbescherming.

Voordat u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, leest u deze Verklaring gegevensbescherming zorgvuldig door en begrijpt u deze grondig.

1. Doel, reikwijdte en wettelijke grondslag van onze verwerking van persoonsgegevens.

1.1 Verwerkingsdoel en categorie van verwerkte persoonsgegevens in verband met het gebruik van producten en diensten


We zullen de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: (1) Voor het doel van registratie/aanmelding voor de producten of diensten (“Registratiedoel”), kunnen we uw persoonsgegevens als volgt verwerken: naam, de naam van uw bedrijf, uw gebruikersnaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord.

Daarnaast kunnen we tijdens de registratie en aanmelding van u verlangen dat u aanvullende informatie verstrekt om het persoonlijke profiel in te vullen, waaronder uw adres en foto en andere informatie. Als u de bovenstaande aanvullende informatie niet verstrekt, heeft dit geen invloed op uw registratie/aanmelding voor onze producten of diensten.

(2) Voor het doel van het verstrekken van op afstand monitoringsdiensten voor de aan uw account gekoppelde fotovoltaïsche energiecentrales (“Gekoppelde Centrales”) aan u (“Monitoringsdoel”), kunnen we uw persoonsgegevens als volgt verwerken:

(a) Identiteitsinformatie van de gebruiker, inclusief uw gebruikersnaam, naam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres;

(b) Informatie over de Gekoppelde Centrales, inclusief de status, naam, type, geïnstalleerd vermogen, geografische locatie-informatie, elektriciteitsopwekking, equivalent uur en aansluiting op het net van de energiecentrales;

(c) Apparaatinformatie van de omvormer, inclusief het serienummer, registratiecode, apparaattype, vermogen, Gekoppelde Centrales, signaalsterkte, softwareversie van de omvormer die door u wordt gebruikt;

(d) Informatie over eindapparaten, inclusief apparaatparameters en systeeminformatie, geografische locatie-informatie, informatie over apparaatidentificatie (IMEI, IDFA, Android ID, Cell ID, MAC, OAID, IMSI en andere relevante informatie van het apparaat);

(e) Netwerkinformatie, inclusief uw IP-adres, WiFi-informatie, informatie over het basisstation.

(3) Voor het doel van het verstrekken van after-sales services, bescherming van uw wettelijke rechten en belangen en gezamenlijke afwikkeling van relevante geschillen met u (“After-salesdoel”), kunnen we uw persoonsgegevens als volgt verwerken:

(a) Informatie met betrekking tot storingen, inclusief het apparaattype, serienummer, installatiedatum, installatielocatie, storingsbeschrijving en systeemlogs van de omvormer die door u wordt gebruikt;

(b) Contact-/ontvangersinformatie, inclusief de gebruikersnaam, naam, telefoonnummer en naam en categorie van het bedrijf van de contact/ontvanger.

(4) Voor het doel van verbetering van producten of diensten, en introductie en promotie van ons bedrijf, van bedrijven van onze bedrijvengroep, producten of diensten, merkactiviteiten en andere informatie aan u (de eerdergenoemde diensten gezamenlijk aangeduid als “Promotiediensten”, en de eerdergenoemde doeleinden gezamenlijk aangeduid als “Promotiedoel”), kunnen we uw persoonsgegevens als volgt verwerken indien aan verdere wettelijke vereisten is voldaan:

(a) Identiteitsinformatie van de gebruiker, inclusief uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres, land/regio, functietitel, bedrijfsnaam;

(b) Feedbackinformatie, inclusief uw feedback over de producten of diensten. Het bovenstaande Registratiedoel, Monitoringsdoel, After-salesdoel en Promotiedoel worden gezamenlijk aangeduid als “Verwerkingsdoelen”.

1.2 Verwerking van geografische persoonsgegevens


Houd er rekening mee dat we voor monitoringsdoeleinden uw geografische locatie-informatie moeten verwerken om uw gekoppelde centrales te lokaliseren. Voor after-salesdoeleinden moeten we ook uw geografische locatie-informatie verwerken om uw gekoppelde centrales te lokaliseren en after-sales services te bieden, waaronder reparaties en vervangingen. Begrijpt u alstublieft dat als u weigert de bovengenoemde vertrouwelijke persoonlijke gegevens te verstrekken, we niet in staat zullen zijn om het monitoringsdoel en het after-salesdoel te vervullen, en zullen we u niet in staat zijn om u relevante functies en diensten te bieden.

1.3 Geen verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen of bijzondere categorieën persoonsgegevens


We zullen geen persoonsgegevens van minderjarigen of bijzondere categorieën persoonsgegevens verzamelen voor een van de verwerkingsdoeleinden. U mag ons geen persoonsgegevens van minderjarigen of bijzondere categorieën persoonsgegevens verstrekken.

1.4 Wettelijke grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens


We verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke gronden zoals bepaald in artikel 6 van de AVG: (i) de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, inclusief in het geval van marketingdoeleinden; (ii) de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en voor het sluiten van een overeenkomst tussen ons; (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen; (vi) de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor legitieme belangen, zoals cyberbeveiliging en gegevensbescherming, fraudeopsporing, serviceonderhoud en controle, ondersteuning, back-up en gegevensherstel; en (v) e-mailmarketing onder de voorwaarden gespecificeerd in § 7 lid 3 van de Duitse Wet op de Oneerlijke Concurrentie (UWG).

2. Hoe wij persoonsgegevens verwerken

2.1 Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen


Voor de verwerkingsdoeleinden, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, met name als er een gerechtvaardigd belang is in de zin van artikel 6 lid 1f AVG, zullen wij, door onszelf of door het inschakelen van een derde partij, uw persoonsgegevens verzamelen via websites, mobiele applicaties, cookies en vergelijkbare apparaatidentificatietechnologieën, en andere tools, faciliteiten of apparaten.

Als u persoonsgegevens van een andere persoon aan ons verstrekt, dient u ervoor te zorgen dat u afzonderlijke toestemming van de andere persoon heeft verkregen voor dergelijke verstrekking. Anders, als wij inbreuk maken op de rechten van de andere persoon op persoonsgegevens als gevolg van uw verstrekking, behouden wij ons het recht voor van verhaal.

2.2 Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken


(1) Voor het Registratiedoel zullen wij, door onszelf of door het inschakelen van een derde partij, uw persoonsgegevens als volgt gebruiken:

– We zullen uw gebruikersidentiteit vaststellen op basis van informatie, waaronder uw bedrijfsnaam, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto en wachtwoord;

(2) Voor het Monitoringsdoel zullen wij, door onszelf of door het inschakelen van een derde partij, uw persoonsgegevens als volgt gebruiken:

(a) We zullen uw gebruikersidentiteit vaststellen op basis van informatie, waaronder uw gebruikersnaam, mobiel telefoonnummer en e-mailadres;

(b) We zullen het energiecentrale opzetten en het netwerk voor u configureren, en de energieopwekking, opbrengst en status van uw apparaat en de Gekoppelde Centrales monitoren, berekenen en aan u tonen op basis van de apparaatinformatie zoals het serienummer van het apparaat en de informatie van de Gekoppelde Centrales.

(3) Voor het After-salesdoel zullen wij, door onszelf of door het inschakelen van een derde partij, uw persoonsgegevens als volgt gebruiken:

(a) We zullen de reden van de storing analyseren en de geschillen met betrekking tot de producten of diensten gezamenlijk met u oplossen op basis van de door u verstrekte storingsgerelateerde informatie;

(b) We zullen u feedback geven en after-sales services aan u verlenen op basis van uw contact/ontvangersinformatie.

(4) Voor het Promotiedoel zullen wij, door onszelf of door het inschakelen van een derde partij (inclusief adverteerders en andere dienstverleners), uw persoonsgegevens als volgt gebruiken:

(a) We zullen onze producten en diensten verbeteren op basis van de door u verstrekte feedbackinformatie;

(b) We zullen u, indien aan verdere wettelijke vereisten is voldaan, niet-gepersonaliseerde informatie pushen of commerciële marketinginformatie sturen, zoals het sturen van generieke promotie-SMS en het weergeven en pushen van generieke informatie naar u enzovoort, op basis van uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres en apparaatidentificatie-informatie.

Let op, we maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

2.3 Hoe we uw persoonsgegevens zullen opslaan


2.3.1 Opslaglocatie Voor uw persoonsgegevens die we binnen de Europese Unie verzamelen en genereren, zullen we deze opslaan in de Europese Unie door onszelf of door het inschakelen van een derde partij (zoals een serverleverancier).

2.3.2 Opslagperiode Tenzij anders bepaald door wetten en administratieve voorschriften, zullen we uw persoonsgegevens alleen bewaren gedurende de kortst mogelijke periode die nodig is voor het bereiken van de verwerkingsdoeleinden. Na het verstrijken van de bovenstaande opslagperiode zullen we uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

2.4 Hoe we uw persoonsgegevens aan anderen zullen verstrekken


In het algemeen zullen we uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Echter, in geval van een van de volgende omstandigheden, kunnen we uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken onder naleving van relevante wettelijke bepalingen:

(a) indien we uw afzonderlijke toestemming hebben verkregen;

(b) indien dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een contract waarbij u partij bent, bijvoorbeeld in geval van doorsturen van uw persoonsgegevens naar distributeurs of andere onderaannemers;

(c) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verantwoordelijkheid of verplichting (zoals het verstrekken aan administratieve autoriteiten, gerechtelijke autoriteiten en andere overheidsinstanties overeenkomstig relevante wettelijke bepalingen);

(d) indien dit noodzakelijk is om te reageren op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, of om de gezondheid of eigendommen van individuen te waarborgen in geval van urgente situaties;

(e) of onder andere omstandigheden zoals bepaald in wetten en administratieve voorschriften.

Als we uw persoonsgegevens moeten overdragen vanwege fusie, splitsing, ontbinding, faillissementsverklaring en andere redenen, zullen we u vooraf informeren over de naam en contactgegevens van de ontvanger, en zullen we, indien wettelijk vereist, uw toestemming verkrijgen om dit te doen. De ontvanger zal de verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke blijven nakomen.

2.5 We zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken


Tenzij we uw afzonderlijke toestemming hebben verkregen, zullen we uw persoonsgegevens niet openbaar maken.

2.6 Verwerking door onszelf en verwerking door derden


We zullen uw persoonsgegevens verwerken volgens de verwerkingsdoeleinden en verwerkingsmethode zoals hierboven vermeld, door onszelf of door het inschakelen van een derde partij. In geval van verwerking door onszelf, zullen we de noodzakelijke medewerkers aanwijzen om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken, en het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers toezien om uw persoonsgegevens volledig te beschermen. In geval van onze verwerking door het inschakelen van een derde partij, zullen we een verwerkersovereenkomst sluiten in overeenstemming met artikel 28 AVG of enige andere noodzakelijke gegevensbeschermingsovereenkomst met de ontvanger en het verwerken van persoonsgegevens door de ontvanger toezien om uw persoonsgegevens volledig te beschermen.

2.7 Geanonimiseerde verwerking


Als we technische maatregelen of andere noodzakelijke maatregelen nemen voor geanonimiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, waarna de informatie niet kan worden gebruikt om een specifiek individu te identificeren en niet kan worden hersteld, zijn het gebruik, de opslag, het verstrekken aan anderen, de openbare bekendmaking en andere verwerking van dergelijke verwerkte informatie niet afhankelijk van uw kennisgeving of verkrijging van uw toestemming.

3. Hoe we uw persoonsgegevens zullen beschermen


We zullen ons best doen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We maken gebruik van redelijke gegevensbeveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de hoge industrienormen. We hebben ook strikte regels aangenomen die technische en fysieke administratieve maatregelen omvatten ter bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens en ongeoorloofde hacking.

4. Uw rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens


Wij garanderen u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: (a) Het recht op toegang zoals bepaald in artikel 15 van de AVG; (b) Het recht op rectificatie zoals bepaald in artikel 16 van de AVG; (c) Het recht op verwijdering zoals bepaald in artikel 17 van de AVG; (d) Het recht op beperking van verwerking zoals bepaald in artikel 18 van de AVG; (e) Het recht op gegevensoverdraagbaarheid zoals bepaald in artikel 20 van de AVG; (f) Het recht van bezwaar zoals bepaald in artikel 21 van de AVG.

De beperkingen volgens de artikelen 34 en 35 van de BDSG zijn van toepassing op de rechten op informatie en verwijdering.

U kunt de hierboven genoemde rechten aan ons kenbaar maken via data.protection@solplanet.net of per post naar het postadres dat aan het begin van deze verklaring voor gegevensbescherming is vermeld.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt ook contact met ons opnemen voor vragen of klachten met betrekking tot gegevensbescherming via data.protection@solplanet.net of per post naar het postadres. Let op dat u voordat u gebruikmaakt van het recht van bezwaar, zorgvuldig de gevolgen van het bezwaar overweegt. Zodra u bezwaar maakt tegen bepaalde verwerkingen, kunnen wij u niet langer de overeenkomstige functies of diensten blijven leveren. U draagt dan uitsluitend de gevolgen en aansprakelijkheden die daaruit voortvloeien, inclusief eventuele verliezen die u of een derde partij lijden als gevolg van uw onvermogen om de overeenkomstige functies of diensten te gebruiken.

5. Diversen

5.1 Bijwerking van deze Verklaring gegevensbescherming


We behouden ons het recht voor om deze Verklaring gegevensbescherming van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als de wijziging leidt tot een aanzienlijke beperking van uw rechten onder deze Verklaring gegevensbescherming, sturen wij u een wijzigingskennisgeving per e-mail, brief, telefonische kennisgeving, aankondiging, pushbericht in de software en dergelijke.

Als u de wijzigingskennisgeving ontvangt maar niet akkoord gaat met de gewijzigde Verklaring gegevensbescherming, dient u ons dit onmiddellijk schriftelijk te melden. Anders wordt u geacht onze wijzigingen van de relevante bepalingen van de Verklaring gegevensbescherming te hebben aanvaard. Als u na ontvangst van de wijzigingskennisgeving doorgaat met het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ons of samenwerkt bij de verzameling van uw persoonsgegevens door ons of een door ons ingeschakelde derde partij, of als u doorgaat met het gebruik van onze producten of diensten, wordt u geacht onze wijzigingen van de relevante bepalingen van deze Verklaring gegevensbescherming te hebben aanvaard.

5.2 Hoe u contact met ons kunt opnemen


Als u twijfels, opmerkingen of suggesties heeft over deze Verklaring gegevensbescherming of over zaken met betrekking tot uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar data.protection@solplanet.net.