Algemene Voorwaarden van AISWEI B.V. voor het SolPlus Bonusprogramma

1. Toepassingsgebied

1.1 Ons bedrijf, AISWEI B.V., gevestigd aan Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Nederland (hierna: 'AISWEI' of 'wij'), biedt omvormers, monitoringapparaten, EV-laders en andere accessoires voor fotovoltaïsche systemen aan, die in Europa worden verkocht onder het merk 'Solplanet' door AISWEI zelf of via haar distributeurs. Om onze productverkoop te bevorderen, bieden wij ook in aanmerking komende installatiebedrijven een aanvullend bonussysteem aan onder de naam 'SolPlus' (het 'SolPlus Bonusprogramma'). Deze algemene voorwaarden regelen de juridische relatie tussen ons en de in aanmerking komende installatiebedrijven (hierna: 'Deelnemers' of 'u') onder ons SolPlus bonussysteem.

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het SolPlus Bonusprogramma; wij erkennen geen bepalingen van onze zakelijke partners die in strijd zijn met of afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

2. Onderwerp en deelnamevoorwaarden aan ons SolPlus bonussysteem


2.1 In het kader van ons SolPlus bonussysteem bieden wij in aanmerking komende installatiebedrijven de mogelijkheid om bonuspunten te verzamelen bij de installatie van producten uit ons Solplanet-productassortiment, die kunnen worden ingewisseld voor beloningen van ons bedrijf in overeenstemming met clausule 4 hieronder. De voor creditering in aanmerking komende producten en het aantal toegekende bonuspunten per product zijn te vinden op onze website op www.solplus.net.

2.2 Elk installatiebedrijf gevestigd binnen de Bondsrepubliek Duitsland dat crediteerbare producten uit ons Solplanet-productassortiment rechtstreeks bij ons of bij een van onze verkooppartners koopt, komt in aanmerking om deel te nemen. Wij behouden ons het recht voor om de deelname van individuele personen of installatiebedrijven om objectieve redenen te weigeren.

2.3 Deelname aan ons SolPlus bonussysteem is kosteloos.

2.4 Deelname aan ons SolPlus bonussysteem en de rechten waarop u aanspraak maakt onder het bonusprogramma overeenkomstig deze algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar.

3. Registratie en gegevensbescherming


3.1 Een voorwaarde voor deelname aan ons SolPlus bonussysteem is dat u uw in aanmerking komende installatiebedrijf registreert op onze website op www.solplus.net. Na acceptatie van uw registratie zullen wij een account voor uw installatiebedrijf instellen (uw 'SolPlus-account') en toegang tot dit SolPlus-account bevestigen via e-mail.

3.2 In verband met uw registratie verzamelen en verwerken wij contactgegevens van de door u genoemde contactpersoon (met name naam, e-mailadres, klantnummer) evenals bonusgegevens (met name aangekochte producten, bonusbedragen, datum van de transactie die de toewijzing van punten activeert). Bovendien gebruiken wij de contactgegevens van de door u genoemde contactpersoon evenals de bonusgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, met name voor het verzenden van productinformatie en nieuwsbrieven. Deze verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd binnen de grenzen van wat toegestaan is op het gebied van gegevensbescherming en reclamerecht, voor zover nodig, met de toestemming van de betrokkenen.

3.3 Voor meer details over onze gegevensverwerkingsactiviteiten in verband met het SolPlus bonussysteem, verwijzen wij naar onze SolPlus gegevensbeschermingsverklaring. U kunt deze raadplegen op onze website op www.solplus.net.

4. Inwisselingsvoorwaarden van ons SolPlus bonussysteem


4.1 Onder het SolPlus bonussysteem verlenen wij bonuspunten aan in aanmerking komende en geregistreerde installatiebedrijven als u aan de volgende vereisten heeft voldaan: (i) U heeft een crediteerbaar product uit ons Solplanet-assortiment bij ons of bij een van onze distributeurs gekocht. (ii) U heeft het aangekochte product succesvol geïnstalleerd en in bedrijf gesteld bij uw respectievelijke klant. (iii) U heeft het geïnstalleerde en in bedrijf gestelde product geregistreerd en geactiveerd in onze Solplanet Cloud-oplossing door het serienummer te verstrekken. Het tijdstip waarop aan deze drie vereisten is voldaan met betrekking tot een van onze crediteerbare producten wordt hierna aangeduid als 'Installatievoltooiing'.

4.2 De bonuspunten worden bijgeschreven op uw SolPlus-account. U kunt te allen tijde uw actuele saldo aan bonuspunten controleren via uw SolPlus-account op onze website www.solplus.net.

4.3 U kunt bezwaren maken tegen de juistheid of volledigheid van de toekenning van bonuspunten door een e-mail te sturen naar support_solplus@solplanet.net. Als we u per e-mail op de hoogte brengen van het saldo van uw SolPlus-account, heeft u een maand de tijd om bezwaren aan te voeren tegen het saldo; als u binnen de periode van een maand geen bezwaren maakt, wordt het gemelde bonuspuntsaldo geacht te zijn goedgekeurd.

4.4 U kunt de toegewezen bonuspunten via uw SolPlus-account inwisselen voor de volgende soorten beloningen: • gratis producten • speciale training • Installateur certificeringen • indien van toepassing, andere bonussen die we van tijd tot tijd publiceren op onze website op www.solplus.net als onderdeel van ons SolPlus bonusprogramma. De benodigde bonuspunten voor de inwisseling van de beloningen en de aanvullende voorwaarden voor de toekenning van de beloningen zijn te vinden op onze website op www.solplus.net.

4.5 We zullen ons inspannen om de door u ingewisselde beloningen onder clausule 4.4 snel binnen onze operationele mogelijkheden toe te kennen. Productleveringen worden gedaan binnen ongeveer 14 dagen na de bevestigingsdatum door ons.

4.6 Als later blijkt dat de voorwaarden voor het toekennen van bonuspunten niet bestonden of als de voorwaarden later niet meer van toepassing zijn, bijvoorbeeld door de annulering van het contract voor de aankoop van de kwalificeerbare producten, kunnen we het bonuspuntkrediet annuleren of - als de bonuspunten al zijn ingewisseld - zich terugtrekken uit de toewijzing van de premies en de teruggave van de premies eisen.

5. Wijzigingen in het bonusprogramma


5.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden op elk moment redelijkerwijs aan te passen met ingang voor de toekomst, in het bijzonder ook om de toekenning van bonuspunten aan te passen, te beperken of uit te sluiten, bijvoorbeeld in het kader van speciale promoties of het verlenen van andere kortingen of voordelen. De bijbehorende wijzigingen worden gepubliceerd op onze website op www.solplus.net. Bovendien zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

5.2 Als u de wijzigingen in deze voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u het contract voor deelname aan ons SolPlus bonusprogramma op elk moment beëindigen.

6. Duur en beëindiging


6.1 Het contract voor deelname aan het bonusprogramma wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

6.2 De deelnemer kan het contract te allen tijde zonder opzegtermijn beëindigen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen.

6.3 Wij kunnen het contract beëindigen met een opzegtermijn van 4 weken aan het einde van de maand door de deelnemer schriftelijk op de hoogte te stellen.

6.4 Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast. Er is met name sprake van gegronde redenen voor beëindiging in geval van misbruik van bonuspunten door de deelnemer.

6.5 In geval van gewone beëindiging overeenkomstig clausules 6.2 (door u) of 6.3 (door ons), heeft u nog steeds het recht om opgebouwde bonuspunten binnen een periode van 3 maanden na ontvangst van de opzegging in te wisselen. Na deze periode zullen de bonuspunten vervallen. Hetzelfde geldt als het contract buitengewoon wordt beëindigd door u om gegronde redenen zoals bepaald in clausule 6.4. Als het contract buitengewoon wordt beëindigd door ons om gegronde redenen zoals bepaald in clausule 6.4, zullen alle door u verzamelde bonuspunten vervallen bij ontvangst van de opzegging door u.

7. Slotbepalingen


7.1 Dit contract valt onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

7.2 De rechtbanken van Amsterdam, Nederland, zijn bevoegd voor alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze contractuele relatie. Bovendien kan elke partij een vordering tegen de andere partij instellen op haar respectieve statutaire zetel. Behoudens in geval van voorlopige maatregelen zijn de hierboven genoemde bevoegdheden exclusief.